Protestantse gemeente


Veldhoven

Beleidsontwikkeling

Informatie beleid

De Protestantse kerk in Nederland is de laatste decennia een veranderingsproces ingegaan. Dat was noodzakelijk vanwege de afnemende ledentallen, maar ook gewild om als kerk meer nadrukkelijk aanwezig te willen zijn, en hoop te bieden, in een bijzonder snel veranderende maatschappij.

Dat betekende voor de Protestantse Gemeente te Veldhoven dat een sterk accent gelegd werd op een kerkgemeente die een ontmoetingsplek wil bieden en daartoe het kerkgebouw beter wil inrichten. Dit heeft in de jaren 2008/2009 geleid tot een breed opgezette activiteit onder de projecttitel Immanuel2020. Uitgebreide en intensieve discussie hebben plaatsgevonden en er zijn veel z.g. “Luistergesprekken” gevoerd met individuele gemeenteleden.

Gemeenteleden spreken

Over luistergesprekken met 87 gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Veldhoven, 2013. Een herhaling van Luistergesprekken vindt plaats vanaf oktober 2018.

Tegelijkertijd met de luistergesprekken werd gewerkt aan een uitvoeriger onderbouwd beleid: Immanuel2020 ontwikkelde een uitgebreider 2-delig beleidsdocument:

Beleidsnota Immanuel Kerk en Ontmoetingscentrum 2013-2016 en 
Voorstel uitvoeringsplan Beleid Immanuelkerk en Ontmoetingscentrum 2013-2016

Vanaf 2014 werden verschillende lijnen uit het beleidsplan in uitvoering genomen:

-      Betrokkenheid en veranderingsgezindheid bevorderen (deelplan 1)

-      Nadenken over de inzet van de professionals dat leidden tot de aanstelling van een zeer jonge predikant, Ds. Margriet van de Bunt, nu in Biddinghuizen werkzaam, waardoor we een vacature hebben (deelplan 2). Vernieuwing van vormen van kerkdiensten werd mogelijk door de professionele inzet van Ds. Wim Dekker en Ds. Margiet van de Bunt.

-      Renovatie van het gebouw: de plannen zijn in september 2017  gerealiseerd. (deelplan 3, 4)

-      Een vernieuwd bij-de-tijds kerkblad en intensief gebruik van de beamer in kerkdiensten en buiten kerkdiensten: Ontmoeten in de wekelijkse huiskamer en culturele programma’s, c.q. avonden die geboden worden.

Naast de plannen ‘2020’ werd ook in 2015 een samenwerking van zes Kempengemeenten aangegaan: “PKN de Kempen”. Zie hiervoor de gezamenlijke web-site:  www.pkn-dekempen.nl 

In 2016 ontstond de noodzaak om het beleidsdocument Immanuel2020 te concretiseren en te actualiseren, in verband met de verbouwingsplannen en de ontstane vacature.

Beleidsplan 2017 – 2020

Een onderbouwing van het uitgewerkte verbouwingsplan, financiële aspecten ook in relatie tot  onderhoudskosten.
Een onderbouwing van de vacature 50% predikantsplaats, ofwel de nieuwe vacature ontstaan door het vertrek van Ds. Margriet van de Bunt naar Biddinghuizen.

 Webredactie

De website van de Immanuelkerk heeft een “webredactie". De webredactie plaatst en verwijdert berichten en herstelt tekstuele fouten. Een actuele website is belangrijk om te zorgen dat bezoekers de juiste informatie krijgen.

De webredactie werkt op verzoek van de raden en commissies van onze kerk die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de site. 

U kunt de webredactie bereiken via website@immanuelkerkveldhoven.nl  

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met