Protestantse gemeente


Veldhoven

ANBI Kerk

A.        Algemene gegevens

Naam Anbi:

Protestantse Gemeente te Veldhoven

Telefoonnummer:

040 – 253 26 69

RSIN/Fiscaal nummer:

862223684

KvK nummer:

76399141 

Website adres:

www.immanuelkerkveldhoven.nl

E-mail:

info@immanuelkerkveldhoven.nl

Adres:

Teullandstraat 1

Postcode:

5503 VV

Plaats:

Veldhoven

De Protestantse Gemeente te Veldhoven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Protestantse Gemeente Veldhoven is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en(tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Veldhoven.

B.        Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Voor het beheer van de financiële middelen kent onze gemeente een College van Kerkrentmeesters en een College van Diakenen. Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

C.        Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.        Beleidsplan

In het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Veldhoven staat dat we een gemeenschap van mensen willen zijn waar je op een warme manier welkom bent zoals je bent, met wat je bezig houdt, waar ruimte is voor jouw vragen en twijfels, voor jouw zoektocht naar wat je leven zinvol maakt.
Een nadere uitwerking hiervan kunt u vinden via deze link: Immanuel 2020

De Jeugdraad van onze gemeente heeft een eigen beleidsplan.
De missie van het jeugdwerk is:
Samen als kerk en gemeente in een warme sfeer open staan voor geloof en ontmoeting. Met ouders/verzorgers, leiding en jongeren zorgen voor een aantal goede, leuke en inhoudsvolle activiteiten waarin kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en vrienden mee naar toe kunnen/willen nemen.

Wij willen graag dat kinderen hiervoor vanuit ieder hun eigen achtergrond, vrij kennis maken met het geloof en christelijke tradities, hierover leren en hieraan invulling geven in hun eigen leven.
Doelstelling is dat kinderen en jongeren dit uiteindelijk als een verrijking voelen en kunnen toepassen in hun leven, waarin normen en waarden en de omgang met mensen belangrijk zijn. Wij willen ze graag op weg helpen op de reis waar ze God kunnen leren kennen, die met hen meegaat met kracht en liefde.

Het volledige beleidsplan kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Jeugdraad.

E.        Beloningsbeleid

De beloning van onze predikant is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.’ De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.         Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die zich voor de eigen leden én voor mensen buiten de kerk inzet. Wij ondersteunen de Voedselbank, het Diaconaal Centrum te Eindhoven en het Diaconaal Noodfonds. Onze predikanten bieden regelmatig hulp en bijstand aan niet-kerkleden. Daarbij wordt ook een brede scala van sociale activiteiten zoals lezingen over diverse onderwerpen, film avonden en dagjes uit georganiseerd. Meer informatie hierover is te lezen in het kerkblad: Samen 

G.        Voorgenomen bestedingen

In onderstaande tabel staat een overzicht van de baten en lasten in 2018 en 2019volgens de jaarrekeningen van die jaren en een begroting voor 2019.

 

 

Begroting 2021

Veldhoven + Bladel

Rekening
2020

Veldhoven

Begroting
2020

Veldhoven

Rekening
2020

Bladel

Begroting
2020

Bladel

Baten

         

Opbrengsten uit bezittingen

28.750

23.093

30.102

265

1.300

Bijdragen gemeenteleden

205.320

216.700

204.500

23.047

23.030

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

8.000

3.000

-

-

-

Opbrengsten uit kassen en fondsen

1.000 10.411 1.000 - -

Rentebaten

12.740 41 500 15.187 13.800

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

3.800

23.802

13.000

5.455

800

Totaal baten

259.610

280.047

249.102

43.954

38.930

Lasten

         

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

165.640

132.330

132.815

30.275

29.284

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

13.895

15.534

12.750

2.368

1.568

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

14.597

18.801

11.900

2.130

2.121

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

26.949

33.308

46.797

4.970

5.228

Salarissen (koster, organist e.d.)

19.400

17.762

17.200

-

-

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

25.562

23.406

11.350

2.978

2.317

Lasten overige eigendommen en inventarissen

20.423

92

13.200

5.934

5.721

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

7.000

260

-

9.692

1.000

Totaal lasten

293.466

242.343

246.012

58.347

47.239

Resultaat verslagjaar

-33.856

37.704

3.090

-14.393

-8.309

Gedetailleerde begrotingen en jaarrekeningen zijn te vinden op de pagina van het College van Kerkrentmeesters

Laatste wijziging: 2022-03-30 17:25:48

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met