Protestantse gemeente


Veldhoven

ANBI Kerk

A.        Algemene gegevens

Naam Anbi: Protestantse Gemeente te Veldhoven
Telefoonnummer: 040 – 253 26 69
RSIN/Fiscaal nummer: 003 370 641
Website adres: www.immanuelkerkveldhoven.nl

E-mail:

[email protected]
Adres:

Teullandstraat 1

Postcode: 5503 VV
Plaats: Veldhoven

De Protestantse Gemeente te Veldhoven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en(tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Veldhoven.

B.        Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Voor het beheer van de financiële middelen kent onze gemeente een College van Kerkrentmeesters en een College van Diakenen. Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C.        Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.        Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

In het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Veldhoven staat dat we een gemeenschap van mensen willen zijn waar je op een warme manier welkom bent zoals je bent, met wat je bezig houdt, waar ruimte is voor jouw vragen en twijfels, voor jouw zoektocht naar wat je leven zinvol maakt.
Een nadere uitwerking hiervan kunt u vinden via deze link: Immanuel 2020

De Jeugdraad van onze gemeente heeft een eigen beleidsplan.
De missie van het jeugdwerk is:
Samen als kerk en gemeente in een warme sfeer open staan voor geloof en ontmoeting. Met ouders/verzorgers, leiding en jongeren zorgen voor een aantal goede, leuke en inhoudsvolle activiteiten waarin kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en vrienden mee naar toe kunnen/willen nemen.

Wij willen graag dat kinderen hiervoor vanuit ieder hun eigen achtergrond, vrij kennis maken met het geloof en christelijke tradities, hierover leren en hieraan invulling geven in hun eigen leven.
Doelstelling is dat kinderen en jongeren dit uiteindelijk als een verrijking voelen en kunnen toepassen in hun leven, waarin normen en waarden en de omgang met mensen belangrijk zijn. Wij willen ze graag op weg helpen op de reis waar ze God kunnen leren kennen, die met hen meegaat met kracht en liefde.

Het volledige beleidsplan kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Jeugdraad.

E.        Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.’ De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.         Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die zich voor de eigen leden én voor mensen buiten de kerk inzet. Wij ondersteunen de Voedselbank, het Diaconaal Centrum te Eindhoven en het Diaconaal Noodfonds. Onze predikanten bieden regelmatig hulp en bijstand aan niet-kerkleden. Daarbij wordt ook een brede scala van sociale activiteiten zoals lezingen over diverse onderwerpen, film avonden en dagjes uit georganiseerd. Meer informatie hierover is te lezen in het kerkblad: samen 

G.        Voorgenomen bestedingen

In onderstaande tabel staat een overzicht van de baten en lasten in 2016 en 2017 volgens de jaarrekeningen van die jaren en een begroting voor 2018.

De jaren 2016 en 2017 wijken af van een normaal jaar. In 2017 is een grote verbouwing aan de Immanuelkerk uitgevoerd. De gemeenteleden en fondsen hebben daaraan bijgedragen in 2016 en 2017. De begroting 2018 kent die lasten niet. Wel zijn wij dit jaar op zoek naar een nieuwe predikant per 1 september 2018. 

    2016 2017 2018
    Realiteit
Realiteit
Begroting
40 Lasten gebouwen 19.771  464.878  25.100 
41 Overige gebouwen en inventaris 365  190  1.000 
42 Afscrijvingen 9.153  5.719  1.938 
43 Pastoraat 111.155  106.721  114.176 
44 Kerkdiensten en catechese 10.455  7.510  12.700 
45 Verplichtingen PKN 12.122  11.971  11.900 
46 Salarissen 19.141  24.412  17.700 
47 Beheer en administratie 4.546  3.980  4.500 
48 Rentelasten bankkostem 869  822  400 
  Totaal lasten 187.577  626.205  189.414 
         
80 Huurinkomsten 32.977  29.480  30.626 
81 Rente baten 1.495  139  1.000 
83 Bijdrage gemeenteleden 281.511  233.324  210.500 
84 Door te zenden collecten      
85 Subsidies derden   155.000   
  Totaal baten 315.983  417.943  242.126 
         
  Saldo baten - lasten 128.406  -208.262  52.712 
         
53 Toevoegingen aan fondsen en voorz. 117.017  18.094  23.532 
54 Onttrekking fondsen en voorz. 2.368  223.798   
58 Overige baten (-) en lasten (+) 305     
         
   Resultaat 13.453  -2.558  29.180 

Gedetailleerde begrotingen en jaarrekeningen zijn te vinden op de pagina van het College van Kerkrentmeesters

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met