Protestantse gemeente


Veldhoven

College van Kerkrentmeesters

Taken van het College van Kerkrentmeesters (CvK)

Gezamenlijk hebben de Kerkrentmeesters in samenwerking met de kerkenraad de taak om de gemeente te bouwen en de eredienst in stand te houden.

Daarnaast wordt een aantal aandachtsvelden verdeeld onder de Kerkrentmeesters, te weten: secretariaat, financiële zaken, ledenadministratie en gebouwen.

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college.

Dit omvat onder andere:

 • Beheren van financiële middelen en goederen, waaronder de gebouwen van de gemeente inclusief technische installaties en inventaris.
  Voor het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie wordt een meerjarig-onderhoudsplan opgesteld.
 • Uitvoeren - zover van toepassing - van het financieel beleid en personeelsbeleid waar het de aan de gemeente verbonden functionarissen en vrijwilligers betreft.
 • Organiseren van de geldwerving.
  Een kerkgemeenschap is onafhankelijk en krijgt geen subsidie.
  De voornaamste geldwervingsbronnen zijn: vrijwillige bijdragen (jaarlijkse Actie Kerkbalans), collecten, éénmalige giften, erflatingen en legaten, inkomsten uit verhuur van ruimtes.
 • Faciliteren (financieel) van overige activiteiten, waarbij de verbreiding van het Woord centraal staat anders dan in de erediensten.
 • Opstellen van de jaarlijkse begroting, jaarrekening en balans.
 • Bijhouden van de kerkelijke administratie resp. de registers van de gemeenteleden (LRP).
 • Beheren van de ANBI-documentatie, die nodig is voor de ANBI-status.
 • Zorgdragen voor de archivering van kerkelijke bescheiden w.o. notulen e.d.
 • Onderhouden van contacten met burgerlijke en kerkelijke instanties.

Het college kent een voorzitter, secretaris en leden. De tot ouderling bevestigde ‘ouderling-kerkrentmeester’ zijn ook lid van de kerkenraad. De overige leden zijn kerkrentmeester.

Het college komt in principe eenmaal per maand bijeen.

​​​​​​​

Bemensing van het CvK

Het college bestaat momenteel uit:

Daarnaast ondersteunt het in Geldrop gevestigde externe bureau MeeFO, als ‘Kerkelijk bureau’, het college t.a.v. financieel-administratieve zaken.

Bovendien neemt - volgens afspraak – een aantal gemeenteleden (‘corresponderend Kerkrentmeesters’ genoemd) bepaalde taken van het CvK waar.

Het betreft onder meer de volgende personen:

 

Laatste wijziging: 2024-03-19 10:14:48

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met