Protestantse gemeente


Veldhoven

Kerkenraad

De kerkenraad is het hoogste orgaan binnen onze kerk. 
Ze is verantwoordelijk voor het definiëren, coördineren en bewaken van de identiteit van de kerkengemeenschap en voor het door haar opgestelde beleid.
Ze is de werkgever van het personeel en verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen.

Functies van de Kerkenraad

  • De identiteit van onze kerkengemeenschap vastleggen en bewaken.
  • Binnen deze identiteit ruimte scheppen voor verschillende vormen van geloofsbeleving, zorg dragen dat gemeenteleden met die verschillende geloofsbeleving ruimte en acceptatie krijgen.
  • Zorg dragen dat de verschillende groepen, zoals jongeren, jonggehuwden, gemengd gehuwden, alleenstaanden, ouderen enz. de juiste pastorale aandacht krijgen.
  • Zorgen dat contacten met andere geloofsgemeenschappen in en buiten Veldhoven worden geïnitieerd.
  • Gelegenheid geven om naast de erediensten met elkaar over verschillende vormen van geloofsbeleving te spreken: kringen, gespreksgroepen en groothuisbezoeken e.d.
  • Bevorderen dat gemeenteleden aandacht besteden aan verre en nabije naaste: diakonie en ZWO.
  • Zorgen dat de wijkteams voldoende ondersteund worden in de taken die aan hen zijn toegewezen.
  • Goede en duidelijke communicatie binnen en buiten de gemeente bevorderen, waaronder een jaarlijkse gemeentevergadering/gemeenteberaad.
  • Zorgen dat de financiële aspecten in het gehele kerk-zijn worden ingepast.
  • Bekend zijn met de richtlijnen van de landelijke organisaties.

Beleidsplan

Alle bovenstaande aspecten dienen vastgelegd te zijn in een beleidsplan. Dat beleidsplan wordt door de Kerkenraad samen met de raden en wijkteams opgesteld. Het wordt jaarlijks besproken en zo nodig bijgesteld. De Kerkenraad ziet toe op de uitvoering van het beleidsplan. Het actuele beleidsplan (2021-2024) vindt u hier.

Samenstelling Kerkenraad

De nieuwe Kerkenraad bestaat in principe uit dertien personen, te weten:
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
scriba
2 predikanten
1 vertegenwoordiger uit de Raad voor Financiën en Beheer, de Raad voor Diaconie, Zending en Ontwikkelingssamenwerking en de Raad voor Pastoraat, Jeugd en Eredienst.
6 personen, uit elke wijk 1.
Deze Kerkenraadsleden vertegenwoordigen de wijk in de Kerkenraad en de Kerkenraad in de wijk. Deze zes mensen hebben samen met de andere leden een bestuurlijke en beleidsvoorbereidende taak.
De leden van de Kerkenraad dienen bevestigde ambtsdragers te zijn.

Informatie over actuele zaken

De agenda van de Kerkenraad en BestuursWerkgroep vergaderingen vindt u in de agenda pagina van de website. Door op de vergadering te klikken ziet u de agenda. Nadere informatie kunt u opvragen bij de scriba. Kerkenraadsvergaderingen zijn voor alle leden van de kerk toegankelijk. U bent van harte welkom als toehoorder.

 

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met